BELEID

Algemene voorwaarden

RECHTEN EN PLICHTEN

Algemene voorwaarden

Net zoals in elke relatie, is het belangrijk om te weten wat je mag verwachten en wat van jou wordt verwacht. Je lees er alles over in deze algemene voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden lees je precies wat de wederzijdse rechten en plichten zijn. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en opdracht tussen GET TO THE POINT en jou (de “opdrachtgever”).  GET TO THE POINT verwijst daarom in elke offerte naar deze algemene voorwaarden en gaat er vanuit dat je op de hoogte bent van de inhoud wanneer je akkoord gaat met een offerte. GET TO THE POINT heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd. Bij vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kun je contact opnemen via onderstaande gegevens.

GET TO THE POINT
Runmolen 4C
5281 PJ Boxtel
0411 240 000
info@gettothepoint.nl

Definities

 • Opdrachtnemer: GET TO THE PO!NT, gevestigd aan Runmolen 4C 5281 PJ Boxtel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52868478.
 • Opdrachtgever: de (natuurlijke – of rechts)persoon aan wie een offerte is uitgebracht en/of waarmee een overeenkomst is gesloten.
 • Offerte: Alle aanbiedingen van GET TO THE PO!NT aan (natuurlijke – of rechts)personen die bedoeld zijn om een overeenkomst aan te gaan.
 • Opdracht: De door de opdrachtgever schriftelijk of digitaal geaccordeerde offerte met de daarin overeengekomen diensten of producten die door de opdrachtnemer worden geleverd.
 • Schriftelijk: Papieren of elektronische communicatie zoals een brief, e-mail of whatsapp, mits de identiteit van de afzender en de echtheid van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van papieren of elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.

Dienstverlening

De dienstverlening van GET TO THE PO!NT bestaat uit het adviseren, begeleiden en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van grafische vormgeving, webdesign, textielbedrukking en aanverwante diensten.

Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer de opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen door de opdracht per e-mail goed te keuren of de offerte online te accorderen.

Offertes

 • Offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.
 • Alle door GET TO THE PO!NT gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 • Als de opdrachtgever aan GET TO THE PO!NT gegevens verstrekt, mag GET TO THE PO!NT ervan uitgaan dat deze kloppen en zal zij haar offerte hierop baseren.

Prijs

 • GET TO THE PO!NT mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 • Als GET TO THE PO!NT genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige punt, dan heeft de opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. De opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 • De prijs is exclusief eventuele onkosten van GET TO THE PO!NT en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Betaling en incassokosten

 • De opdrachtgever moet altijd binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.
 • Bij geaccordeerde offertes met een totaalbedrag van minder dan €500 exclusief omzetbelasting, wordt het volledige bedrag na oplevering in rekening gebracht indien de looptijd van de opdracht niet langer is dan 1 maand. Is (of blijkt) de looptijd langer dan 1 maand, dan kan GET TO THE PO!NT een tussentijdse factuur indienen met een maximum van 50% van het offertebedrag. Bij geaccordeerde offertes met een totaalbedrag van meer dan €500 exclusief omzetbelasting, wordt een aanbetaling van 50% in rekening gebracht. Bij het uitblijven van een betaling kan GET TO THE PO!NT ervoor kiezen de opdracht op te schorten.
 • In geval van vertraging of het uitblijven van een betaling kan GET TO THE PO!NT extra kosten in rekening brengen in de vorm van herinneringskosten, aanmaningskosten en/of wettelijke rente. Rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle kosten die worden gemaakt met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke), zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • De volledige vordering van GET TO THE PO!NT op de opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als de opdrachtgever:
  • een betalingstermijn overschrijdt;
  • failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
  • (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  • (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Uitvoeringstermijn

 • Als de opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen GET TO THE PO!NT de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door GET TO THE PO!NT.
 • Is voor de uitvoering van de opdracht een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever GET TO THE PO!NT eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 • De opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van GET TO THE PO!NT. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als GET TO THE PO!NT de opdracht ook niet uitvoert binnen een door GET TO THE PO!NT opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Derden

GET TO THE PO!NT mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Uitvoering opdracht

 • GET TO THE PO!NT zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • GET TO THE PO!NT mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren. Als zij de opdracht in fasen uitvoert, kan GET TO THE PO!NT de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • De opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan GET TO THE PO!NT verstrekt, die noodzakelijk zijn voor GET TO THE PO!NT om de opdracht uit te voeren.
 • Als de opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag GET TO THE PO!NT de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. GET TO THE PO!NT is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat GET TO THE PO!NT is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Wanneer de opdrachtgever foto’s, films, afbeeldingen, teksten, muziek, logo’s, software etc. aan GET TO THE PO!NT verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat deze vrij zijn van rechten, virussen en andere beperkingen of gebreken en vrijwaart GET TO THE PO!NT tevens voor aansprakelijkheid wegens schending van het auteursrecht op foto’s, films, afbeeldingen, teksten, muziek, logo’s en andere bestanden die door de opdrachtgever zelf zijn aangeleverd.

Wijziging opdracht

 • Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 • GET TO THE PO!NT kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. GET TO THE PO!NT zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 • GET TO THE PO!NT mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van de opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Opschorting en (tussentijdse) annulering

 • GET TO THE PO!NT mag:
  • de opdracht opschorten als zij door omstandigheden (die buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij niet op de hoogte was) tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht annuleren voor het deel dat nog niet is nagekomen.
  • nakoming van de opdracht opschorten of annuleren als de opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. De opdrachtgever moet GET TO THE PO!NT dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.
  • bij een tussentijdse annulering van de opdracht, zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de annulering toerekenbaar is aan de opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor GET TO THE PO!NT extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever.
  • de opdracht direct annuleren (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen. De opdrachtgever:
   • overschrijdt een betalingstermijn;
   • is failliet of in surseance van betaling;
   • (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
   • (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
   • kan niet langer vrijelijk over zijn vermogen beschikken vanwege een andere omstandigheid .
 • Wanneer de opdrachtgever een geaccepteerde opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan worden de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten in rekening gebracht.

Overmacht

 • GET TO THE PO!NT hoeft haar verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 • GET TO THE PO!NT kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 3 maanden dan mogen beide partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 • Als GET TO THE PO!NT haar verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag GET TO THE PO!NT het nagekomen deel factureren.

Eigendomsvoorbehoud

 • Alles dat GET TO THE PO!NT levert, blijft eigendom van GET TO THE PO!NT totdat de opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 • De opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van GET TO THE PO!NT veilig te stellen.
 • Als GET TO THE PO!NT haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat GET TO THE PO!NT deze terug kan nemen.

Garanties

 • GET TO THE PO!NT garandeert dat wat zij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden. Op de geleverde diensten wordt daarom 1 maand garantie verleend.
 • Deze garantie omvat het zo snel mogelijk herstellen van fouten, gebreken of onvolkomenheden, aantoonbaar veroorzaakt door GET TO THE PO!NT.
 • Deze garantie geldt niet als:
  • de opdrachtgever het geleverde verkeerd of onzorgvuldig (heeft) gebruikt, heeft gewijzigd of bewerkt of niet redelijk heeft onderhouden;
  • er sprake is van redelijke afwijking in kleuren of de houdbaarheid daarvan;
  • drukwerk druk- of zetfouten bevat die door de opdrachtgever, na het controleren en accorderen van de proefdruk, niet zijn gemeld aan GET TO THE PO!NT;
  • er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar GET TO THE PO!NT niets aan kan doen.

Onderzoek

 • De opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Hij moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 • Eventuele gebreken moet de opdrachtgever binnen 1 week na levering schriftelijk aan GET TO THE PO!NT mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij binnen 2 weken na ontdekking schriftelijk aan GET TO THE PO!NT mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Klachten

 • De opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen 1 maand melden.
 • Als de opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 • Meldt de opdrachtgever een klacht later, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • Wanneer vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal GET TO THE PO!NT de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 • Komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van GET TO THE PO!NT die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

 • GET TO THE PO!NT is alleen aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van GET TO THE PO!NT en niet voor schade die is ontstaan door overmacht of doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • De aansprakelijkheid van GET TO THE PO!NT is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende (deel)opdracht.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GET TO THE PO!NT.

Privacyverklaring

GET TO THE PO!NT beschermt je persoonlijke gegevens goed. Je kunt de privacyverklaring vinden op de website.

Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen GET TO THE PO!NT is één jaar.

Vrijwaring

 • De opdrachtgever vrijwaart GET TO THE PO!NT voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan GET TO THE PO!NT toerekenbaar is.
 • Als derden GET TO THE PO!NT aanspreken, zal de opdrachtgever haar zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 • Wanneer de opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag GET TO THE PO!NT zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor GET TO THE PO!NT, komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Intellectuele eigendom

 • GET TO THE PO!NT behoudt alle rechten op door haar gemaakte documenten, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 • De opdrachtgever mag de in het vorige punt genoemde zaken niet bewerken of kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij de opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door GET TO THE PO!NT verstrekt zijn.

Geheimhouding

 • Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal GET TO THE PO!NT alle informatie van de opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 • GET TO THE PO!NT zal de informatie die door de opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als GET TO THE PO!NT optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 • De opdrachtgever zal de inhoud van offertes/prijsindicaties, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van GET TO THE PO!NT niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Toepasselijk recht

De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.